Báo giá thi công làm mái tôn tại Dĩ An | Cam kết 100% giá rẻ

Bảng báo giá chi phí dịch vụ thi công làm mái tôn tại Dĩ An của Thanh Phong

Báo giá thi công làm mái tôn tại Dĩ An | Cam kết 100% giá rẻ

Báo giá thi công làm mái tôn tại Dĩ An | Cam kết 100% giá rẻ

Bảng giá thi công làm mái tôn tại Dĩ An của Thanh Phong

Báo giá các hạng mục thi công mái tôn tại Dĩ An

Đơn giá (vnđ/m²)
✅ Báo giá thi công mái tôn sử dụng kèo hộp 40x40x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 tôn thường 0.3mm Từ 240.000 – 290.000 vnđ/m²
✅ Báo giá thi công mái tôn sử dụng kèo hộp 40x40x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 tôn thường 0.35mm Từ 260.000 – 310.000 vnđ/m²
✅ Báo giá thi công mái tôn sử dụng kèo hộp 40x40x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 tôn thường 0.4mm Từ 280.000 – 330.000 vnđ/m²
✅ Báo giá thi công mái tôn sử dụng kèo hộp 40x40x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 tôn thường 0.45mm Từ 300.000 – 350.000 vnđ/m²
✅ Báo giá thi công mái tôn sử dụng kèo hộp 40x40x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 tôn thường 0.5mm Từ 220.000 – 370.000 vnđ/m²
✅ Báo giá thi công mái tôn sử dụng kèo hộp 50x50x1,1mm xà gồ kẽm 50×50 tôn thường0.3mm Từ 280.000 – 330.000 vnđ/m²
✅ Báo giá thi công mái tôn sử dụng kèo hộp 50x50x1,1mm xà gồ kẽm 50×50 tôn thường 0.35mm Từ 300.000 – 350.000 vnđ/m²
✅ Báo giá thi công mái tôn sử dụng kèo hộp 50x50x1,1mm xà gồ kẽm 50×50 tôn thường 0.4mm Từ 320.000 – 370.000 vnđ/m²
✅ Báo giá thi công mái tôn sử dụng kèo hộp 50x50x1,1mm xà gồ kẽm 50×50 tôn thường 0.45mm Từ 340.000 – 390.000 vnđ/m²
✅ Báo giá thi công mái tôn sử dụng kèo hộp 50x50x1,1mm xà gồ kẽm 50×50 tôn thường 0.5mm Từ 360.000 – 410.000 vnđ/m²

Bảng giá thi công làm mái tôn Việt Nhật tại Dĩ An của Thanh Phong

Báo giá các hạng mục thi công mái tôn Việt Nhật tại Dĩ An

Đơn giá (vnđ/m²)
✅ Báo giá thi công mái tôn sử dụng kèo hộp 40x40x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 tôn Việt Nhật 0.3mm Từ 240.000 – 290.000 vnđ/m²
✅ Báo giá thi công mái tôn sử dụng kèo hộp 40x40x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 tôn Việt Nhật 0.35mm Từ 260.000 – 310.000 vnđ/m²
✅ Báo giá thi công mái tôn sử dụng kèo hộp 40x40x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 tôn Việt Nhật 0.4mm Từ 280.000 – 330.000 vnđ/m²
✅ Báo giá thi công mái tôn sử dụng kèo hộp 40x40x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 tôn Việt Nhật 0.45mm Từ 300.000 – 350.000 vnđ/m²
✅ Báo giá thi công mái tôn sử dụng kèo hộp 40x40x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 tôn Việt Nhật 0.5mm Từ 220.000 – 370.000 vnđ/m²
✅ Báo giá thi công mái tôn sử dụng kèo hộp 50x50x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 tôn Việt Nhật 0.3mm Từ 300.000 – 350.000 vnđ/m²
✅ Báo giá thi công mái tôn sử dụng kèo hộp 50x50x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 tôn Việt Nhật 0.35mm Từ 320.000 – 370.000 vnđ/m²
✅ Báo giá thi công mái tôn sử dụng kèo hộp 50x50x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 tôn Việt Nhật 0.4mm Từ 340.000 – 390.000 vnđ/m²
✅ Báo giá thi công mái tôn sử dụng kèo hộp 50x50x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 tôn Việt Nhật 0.45mm Từ 360.000 – 410.000 vnđ/m²
✅ Báo giá thi công mái tôn sử dụng kèo hộp 50x50x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 tôn Việt Nhật 0.5mm Từ 380.000 – 430.000 vnđ/m²

Bảng giá thi công làm mái tôn Việt Nhật SSC tại Dĩ An của Thanh Phong

Báo giá các hạng mục thi công mái tôn Việt Nhật SSC tại Dĩ An

Đơn giá (vnđ/m²)
✅ Báo giá thi công mái tôn sử dụng kèo hộp 40x40x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 tôn Việt Nhật SSC 0.3mm Từ 260.000 – 310.000 vnđ/m²
✅ Báo giá thi công mái tôn sử dụng kèo hộp 40x40x1,1mm xà gồ 40×40 tôn Việt Nhật SSC 0.35mm Từ 280.000 – 330.000 vnđ/m²
✅ Báo giá thi công mái tôn sử dụng kèo hộp 40x40x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 tôn Việt Nhật SSC 0.4mm Từ 300.000 – 350.000 vnđ/m²
✅ Báo giá thi công mái tôn sử dụng kèo hộp 40x40x1,1mm xà gồ 40×40 tôn Việt Nhật SSC 0.45mm Từ 320.000 – 370.000 vnđ/m²
✅ Báo giá thi công mái tôn sử dụng kèo hộp 40x40x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 tôn Việt Nhật SSC 0.5mm Từ 340.000 – 390.000 vnđ/m²
✅ Báo giá thi công mái tôn sử dụng kèo hộp 50x50x1,1mm xà gồ kẽm 50×50 tôn Việt Nhật SSC 0.3mm Từ 310.000 – 360.000 vnđ/m²
✅ Báo giá thi công mái tôn sử dụng kèo hộp 50x50x1,1mm xà gồ 50×50 tôn Việt Nhật SSC 0.35mm Từ 330.000 – 380.000 vnđ/m²
✅ Báo giá thi công mái tôn sử dụng kèo hộp 50x50x1,1mm xà gồ kẽm 50×50 tôn Việt Nhật SSC 0.4mm Từ 350.000 – 400.000 vnđ/m²
✅ Báo giá thi công mái tôn sử dụng kèo hộp 50x50x1,1mm xà gồ 50×50 tôn Việt Nhật SSC 0.45mm Từ 370.000 – 420.000 vnđ/m²
✅ Báo giá thi công mái tôn sử dụng kèo hộp 50x50x1,1mm xà gồ kẽm 50×50 tôn Việt Nhật SSC 0.5mm Từ 390.000 – 440.000 vnđ/m²

Bảng giá thi công làm mái tôn Hoa Sen tại Dĩ An của Thanh Phong

Báo giá các hạng mục thi công mái tôn Hoa Sen tại Dĩ An

Đơn giá (vnđ/m²)
✅ Báo giá thi công mái tôn sử dụng kèo hộp 40x40x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 tôn Hoa Sen 0.3mm Từ 240.000 – 290.000 vnđ/m²
✅ Báo giá thi công mái tôn sử dụng kèo hộp 40x40x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 tôn Hoa Sen 0.35mm Từ 260.000 – 310.000 vnđ/m²
✅ Báo giá thi công mái tôn sử dụng kèo hộp 40x40x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 tôn Hoa Sen 0.4mm Từ 280.000 – 330.000 vnđ/m²
✅ Báo giá thi công mái tôn sử dụng kèo hộp 40x40x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 tôn Hoa Sen 0.45mm Từ 300.000 – 350.000 vnđ/m²
✅ Báo giá thi công mái tôn sử dụng kèo hộp 40x40x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 tôn Hoa Sen 0.5mm Từ 220.000 – 370.000 vnđ/m²
✅ Báo giá thi công mái tôn sử dụng kèo hộp 50x50x1,1mm xà gồ kẽm 50×50 tôn Hoa Sen 0.3mm Từ 300.000 – 350.000 vnđ/m²
✅ Báo giá thi công mái tôn sử dụng kèo hộp 50x50x1,1mm xà gồ kẽm 50×50 tôn Hoa Sen 0.35mm Từ 320.000 – 370.000 vnđ/m²
✅ Báo giá thi công mái tôn sử dụng kèo hộp 50x50x1,1mm xà gồ kẽm 50×50 tôn Hoa Sen 0.4mm Từ 340.000 – 390.000 vnđ/m²
✅ Báo giá thi công mái tôn sử dụng kèo hộp 50x50x1,1mm xà gồ kẽm 50×50 tôn Hoa Sen 0.45mm Từ 360.000 – 410.000 vnđ/m²
✅ Báo giá thi công mái tôn sử dụng kèo hộp 50x50x1,1mm xà gồ kẽm 50×50 tôn Hoa Sen 0.5mm Từ 380.000 – 430.000 vnđ/m²

Bảng giá thi công làm mái tôn Olympic tại Dĩ An của Thanh Phong

Báo giá các hạng mục thi công mái tôn Olympic tại Dĩ An

Đơn giá (vnđ/m²)
✅ Báo giá thi công mái tôn sử dụng kèo hộp 40x40x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 tôn Olympic 0.3mm Từ 310.000 – 360.000 vnđ/m²
✅ Báo giá thi công mái tôn sử dụng kèo hộp 40x40x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 tôn Olympic 0.35mm Từ 330.000 – 380.000 vnđ/m²
✅ Báo giá thi công mái tôn sử dụng kèo hộp 40x40x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 tôn Olympic 0.4mm Từ 350.000 – 400.000 vnđ/m²
✅ Báo giá thi công mái tôn sử dụng kèo hộp 40x40x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 tôn Olympic 0.45mm Từ 370.000 – 420.000 vnđ/m²
✅ Báo giá thi công mái tôn sử dụng kèo hộp 40x40x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 tôn Olympic 0.5mm Từ 390.000 – 440.000 vnđ/m²
✅ Báo giá thi công mái tôn sử dụng kèo hộp 50x50x1,1mm xà gồ kẽm 50×50 tôn Olympic 0.3mm Từ 330.000 –  380.000 vnđ/m²
✅ Báo giá thi công mái tôn sử dụng kèo hộp 50x50x1,1mm xà gồ kẽm 50×50 tôn Olympic 0.35mm Từ 350.000 – 400.000 vnđ/m²
✅ Báo giá thi công mái tôn sử dụng kèo hộp 50x50x1,1mm xà gồ kẽm 50×50 tôn Olympic 0.4mm Từ 370.000 – 420.000 vnđ/m²
✅ Báo giá thi công mái tôn sử dụng kèo hộp 50x50x1,1mm xà gồ kẽm 50×50 tôn Olympic 0.45mm Từ 390.000 – 440.000 vnđ/m²
✅ Báo giá thi công mái tôn sử dụng kèo hộp 50x50x1,1mm xà gồ kẽm 50×50 tôn Olympic 0.5mm Từ 410.000 – 460.000 vnđ/m²

Bảng báo giá chi phí thi công thay tôn trọn gói tại Dĩ An của Thanh Phong

Bảng giá thợ thi công thay tôn Việt Nhật tại Dĩ An của Tiến Phát

Báo giá thi công thay tôn Việt Nhật

Đơn giá (vnđ/m²)
✅ Báo giá thi công thay tôn Việt Nhật 0.40mm Từ 230.000 đến 280.000 vnđ/m²
✅ Báo giá thi công thay tôn Việt Nhật 0.45mm Từ 240.000 đến 290.000 vnđ/m²
✅ Báo giá thi công thay tôn Việt Nhật 0.50mm Từ 250.000 đến 300.000 vnđ/m²

Bảng giá thợ thi công thay tôn Đông Á tại Dĩ An của Tiến Phát

Báo giá thi công thay tôn Đông Á

Đơn giá (vnđ/m²)
✅ Báo giá thi công thay tôn Đông Á 0.40mm Từ 250.000 đến 300.000 vnđ/m²
✅ Báo giá thi công thay tôn Đông Á 0.45mm Từ 270.000 đến 320.000 vnđ/m²
✅ Báo giá thi công thay tôn Đông Á 0.50mm Từ 290.000 đến 340.000 vnđ/m²

Bảng giá thợ thi công thay tôn Hoa Sen tại Dĩ An của Tiến Phát

Báo giá thi công thay tôn Hoa Sen

Đơn giá (vnđ/m²)
✅ Báo giá thi công thay tôn Hoa Sen 0.40mm Từ 270.000 đến 320.000 vnđ/m²
✅ Báo giá thi công thay tôn Hoa Sen 0.45mm Từ 290.000 đến 340.000 vnđ/m²
✅ Báo giá thi công thay tôn Hoa Sen 0.50mm Từ 310.000 đến 360.000 vnđ/m²

Bảng giá nhân công thợ lợp mái tôn, thay mái tôn tại Dĩ An của Thanh Phong

Báo giá các hạng mục nhân công thay mái tôn, lợp mái tôn

Đơn giá (vnđ/m²)
✅ Báo giá thi công lợp mái tôn, thay mái tôn cho tầng 1 Từ 40.000 – 60.000 vnđ/m²
✅ Báo giá thi công lợp mái tôn, thay mái tôn cho tầng 2 Từ 70.000 – 90.000 vnđ/m²
✅ Báo giá thi công lợp mái tôn, thay mái tôn cho tầng 3 Từ 80.000 – 100.000 vnđ/m²
✅ Báo giá thi công lợp mái tôn, thay mái tôn cho tầng 4 Từ 90.000 – 110.000 vnđ/m²
✅ Báo giá thi công lợp mái tôn, thay mái tôn cho tầng 5 trở lên Liên hệ

Lưu ý: Báo giá thi công làm mái tôn tại Dĩ An của Thanh Phong trên đây chưa gồm thuế VAT. Đơn giá sẽ còn thay đổi tùy vào độ khó dễ khi thi công. Để nhận được báo giá chi tiết, chính xác với công trình của quý khách. Hãy gọi ngay đến hotline 0901.742.092 để được tư vấn báo giá miễn phí.

Thông tin liên hệ Thanh Phong tư vấn báo giá thi công làm mái tôn tại Dĩ An

  • ☎️ Hotline: 0901.742.092
  • 🏠 Địa chỉ: Chi nhánh tại Dĩ An
  • 🌍 Website: Suachuanhathanhphong.com
  • 📧 Mail: Suachuanhathanhphong@gmail.com

Tham khảo các dịch vụ liên quan thi công làm mái tôn tại Dĩ An của Thanh Phong

5/5 - (1 bình chọn)
Tác giả

Thanh Phong là tác giả viết bài content cho trang web suachuanhathanhphong.com. Trang web viết về xây dựng, Thiết kế, Nội thất, Sửa chữa nhà, Sơn nhà, Chống thấm, Chống dột, Mái tôn, Thạch cao, Nhôm kính, Điện nước, Máy bơm, Thông tắc...

Thẻ liên quan :


Hỗ Trợ Tư Vấn

Tư Vấn Tại Quận 1

0904991912 - Mr. Thái

Tư Vấn Tại Quận 2

0912655679 - Mr. Thuận

Tư Vấn Tại Quận 3

0906700438 - Mr. Phong

Tư Vấn Tại Quận 4

0932377972 - Mr. Hưng

Tư Vấn Tại Quận 5

0904744975 - Mr. Thắng

Tư Vấn Tại Quận 6

0825281514 - Mr. Đạt

Tư Vấn Tại Quận 7

0908648509 - Mr. Nguyên

Tư Vấn Tại Quận 8

0932498685 - Mr. Thông

Tư Vấn Tại Quận 9

0903181486 - Mr. Dương

Tư Vấn Tại Quận 10

0904706588 - Mr. Phát

Tư Vấn Tại Quận 11

0901742092 - Mr. Thái

Tư Vấn Tại Quận 12

0904072157 - Mr. Tài

Tư Vấn Tại Quận Tân Bình

0904712881 - Mr. Thái

Tư Vấn Tại Quận Gò Vấp

0904942786 - Mr. Hưng

Tư Vấn Tại Quận Tân Phú

0835904625 - Mr. Phước

Tư Vấn Tại Quận Phú Nhuận

0904997692 - Mr. Thái

Tư Vấn Tại Quận Bình Thạnh

0835748593 - Mr. Hoàng

Tư Vấn Tại Quận Bình Tân

0904985685 - Ms. Như Ý

Tư Vấn Tại Quận Thủ Đức

0934655679 - Mr. Thái