Dịch vụ sửa cửa nhôm kính tại nhà TPHCM tiết kiệm 20% chi phí

Bảng báo giá dịch vụ thợ sửa cửa nhôm kính tại TPHCM của Thanh Phong

Bảng giá dịch vụ sửa cửa nhôm kính trọn gói tại TPHCM của Thanh Phong

Stt

Hạng mục thi công sửa chữa cửa nhôm kính trọn gói tại TPHCM

Đơn vị Đơn giá vnd/m²
1 Đơn giá dịch vụ sửa chữa cửa nhôm Xingfa nhập khẩu Quảng Đông M2 1.500.000 – 1.700.000 vnd/m²
2 Đơn giá dịch vụ sửa chữa cửa nhôm Xingfa sản xuất trong nước M2 1.250.000 – 1.450.000 vnd/m²
3 Đơn giá dịch vụ sửa chữa cửa nhôm Seaaluk hệ Xingfa M2 1.250.000 – 1.450.000 vnd/m²
4 Đơn giá dịch vụ sửa chữa cửa nhôm Pmi nhập khẩu Malaysia M2 1.450.000 – 1.650.000 vnd/m²
5 Đơn giá dịch vụ sửa chữa cửa nhôm Pma M2 1.150.000 – 1.350.000 vnd/m²
6 Đơn giá dịch vụ sửa chữa cửa nhôm Việt Pháp M2 1.050.000 – 1.250.000 vnd/m²
7 Đơn giá dịch vụ sửa chữa cửa nhôm Hyundai M2 1.400.000 – 1.600.000 vnd/m²
8 Đơn giá dịch vụ sửa chữa cửa nhôm hệ Châu Âu cao cấp M2 4.500.000 – 6.500.000 vnd/m²
9 Đơn giá dịch vụ sửa chữa cửa nhôm hệ thủy lực M2 1.700.000 – 2.850.000 vnd/m²
10 Đơn giá dịch vụ sửa chữa cửa nhôm cầu cách âm cách nhiệt M2 2.150.000 – 2.900.000 vnd/m²
11 Đơn giá dịch vụ sửa chữa cửa nhôm trượt quay (2 trong 1) M2 1.900.000 – 2.400.000 vnd/m²
12 Đơn giá dịch vụ sửa chữa cửa hệ nhôm thường giá rẻ M2 600.000 – 950.0000 vnd/m²
13 Đơn giá thi công làm vách nhôm kính mặt dựng M2 2.600.000 – 3.000.000 vnd/m²
15 Thi công làm vách kính dán an toàn 16.38mm + Khung nhôm xingfa  M2 1.650.000 – 1.850.000 vnd/m²

Bảng giá dịch vụ sửa cửa nhôm kính xingfa cao cấp nhập khẩu Quảng Đông tại TPHCM của Thanh Phong

Stt Hạng mục thi công sửa chữa cửa nhôm kính xingfa tại TPHCM

Vật tư

Đơn vị Đơn giá
1 Đơn giá dịch vụ sửa chữa cửa đi mở quay, nhôm kính xingfa 1 cánh, 2 cánh Nhôm Xingfa hệ 55 Quảng Đông M2  1.550.000 – 1.750.000
Phụ kiện cửa 1 cánh nhôm kính KinLong Bộ  1.150.000 – 1.150.000
Phụ kiện cửa 2 cánh nhôm kính KinLong Bộ 1.750.000 – 1.750.000
2 Đơn giá dịch vụ sửa chữa cửa đi mở trượt (lùa) nhôm kính xingfa 2 cánh, 4 cánh Nhôm Xingfa hệ 93 Quảng Đông M2  1.600.000 – 1.600.000
Phụ kiện cửa 2 cánh nhôm kính KinLong Bộ  450.000 – 450.000
Phụ kiện cửa 4 cánh nhôm kính KinLong Bộ   800.000 –  800.000
3 Đơn giá dịch vụ sửa chữa cửa sổ mở quay, nhôm kính xingfa 1 cánh, 2 cánh Nhôm Xingfa hệ 55 Quảng Đông M2 1.650.000 – 1.650.000
Phụ kiện cửa 1 cánh nhôm kính KinLong Bộ  450.000 – 450.000
Phụ kiện cửa 2 cánh nhôm kính KinLong Bộ  700.000 – 700.000
4 Đơn giá dịch vụ sửa chữa cửa sổ mở trượt (lùa) nhôm kính xingfa 2 cánh, 4 cánh Nhôm Xingfa hệ 93 Quảng Đông M2  1.600.000 – 1.600.000
Phụ kiện cửa 2 cánh nhôm kính KinLong Bộ  300.000 – 300.000
Phụ kiện cửa 4 cánh nhôm kính KinLong Bộ  550.000 – 550.000
5 Đơn giá dịch vụ sửa chữa cửa sổ mở hất, nhôm kính xingfa (mở lật) Nhôm Xingfa hệ 55 Quảng Đông M2  550.000 – 550.000
Phụ kiện cửa 1 cánh nhôm kính KinLong Bộ  450.000 – 450.000
6 Vách nhôm kính xingfa Nhôm Xingfa hệ 55 nhôm kính Quảng Đông M2  1.200.000 – 1.200.000

Bảng giá dịch vụ sửa cửa nhôm kính Huyndai tại TPHCM của Thanh Phong

Stt Hạng mục thi công sửa chữa cửa nhôm kính Huyndai tại TPHCM

Vật tư

Đơn vị Đơn giá
1 Đơn giá dịch vụ sửa chữa cửa đi mở quay, nhôm kính Huyndai 1 cánh, 2 cánh Nhôm Hyundai hệ 55 M2 1.700.000 -1.700.000
Nhôm Huyndai hệ 100 M2 1.650.000 -1.650.000
Phụ kiện cửa 1 cánh KinLong Bộ  1.150.000 – 1.150.000
Phụ kiện cửa 2 cánh KinLong Bộ  1.750.000 – 1.750.000
2 Đơn giá dịch vụ sửa chữa cửa đi mở trượt (lùa) nhôm kính Huyndai 2 cánh, 4 cánh Nhôm Huyndai hệ 93 M2 1.550.000 – 1.550.000
Phụ kiện cửa 2 cánh KinLong Bộ  450.000 – 450.000
Phụ kiện cửa 4 cánh KinLong Bộ 800.000 – 800.000
3 Đơn giá dịch vụ sửa chữa cửa sổ mở quay, nhôm kính Huyndai 1 cánh, 2 cánh Nhôm Hyundai hệ 55 M2  1.650.000 – 1.650.000
Phụ kiện cửa 1 cánh KinLong Bộ 450.000 – 450.000
Phụ kiện cửa 2 cánh KinLong Bộ  700.000 – 700.000
4 Đơn giá dịch vụ sửa chữa cửa sổ mở trượt (lùa) nhôm kính Huyndai 2 cánh, 4 cánh Nhôm Huyndai hệ 93 M2  1.550.000 – 1.550.000
Phụ kiện cửa 2 cánh KinLong Bộ  300.000 – 300.000
Phụ kiện cửa 4 cánh KinLong Bộ  550.000 – 550.000
5 Đơn giá dịch vụ sửa chữa cửa sổ mở hất, nhôm kính Huyndai (mở lật) Nhôm Hyundai hệ 55 M2  1.650.000 – 1.650.000
Phụ kiện cửa 1 cánh KinLong Bộ  450.000 – 450.000
6 Vách nhôm kính Huyndai Nhôm Hyundai hệ 55 M2  1.200.000 – 1.200.000

Bảng giá dịch vụ sửa cửa nhôm kính Việt Pháp tại TPHCM của Thanh Phong

Stt Hạng mục thi công sửa chữa cửa nhôm kính Việt Pháp tại TPHCM

Vật tư

Đơn vị Đơn giá
1 Đơn giá dịch vụ sửa chữa cửa đi mở quay, nhôm kính Việt Pháp 1 cánh, 2 cánh Nhôm Việt Pháp hệ 450 M2 1.250.000 – 1.250.000
Nhôm Việt Pháp hệ 4400 M2  1.150.000 – 1.150.000
Phụ kiện cửa 1 cánh Việt Pháp Bộ   550.000 – 550.000
Phụ kiện cửa 2 cánh Việt Pháp Bộ   900.000 – 900.000
2 Đơn giá dịch vụ sửa chữa cửa đi mở trượt (lùa) nhôm kính Việt Pháp 2 cánh, 4 cánh Nhôm Việt Pháp hệ 2600 M2  1.150.000 – 1.150.000
Phụ kiện cửa 2 cánh Việt Pháp Bộ 250.000 – 250.000
Phụ kiện cửa 4 cánh Việt Pháp Bộ 450.000 – 450.000
3 Đơn giá dịch vụ sửa chữa cửa sổ mở quay, nhôm kính Việt Pháp 1 cánh, 2 cánh Nhôm Việt Pháp hệ 4400 M2  1.150.000 – 1.150.000
Phụ kiện cửa 1 cánh Việt Pháp Bộ 200.000 – 200.000
Phụ kiện cửa 2 cánh Việt Pháp Bộ 350.000 – 350.000
4 Đơn giá dịch vụ sửa chữa cửa sổ mở trượt (lùa)
nhôm kính Việt Pháp 2 cánh, 4 cánh
Nhôm Việt Pháp hệ 2600 M2 1.150.000 – 1.150.000
Phụ kiện cửa 2 cánh Việt Pháp Bộ 250.000 – 250.000
Phụ kiện cửa 4 cánh Việt Pháp Bộ 450.000 – 450.000
5 Đơn giá dịch vụ sửa chữa cửa sổ mở hất nhôm kính Việt Pháp (mở lật) Nhôm Việt Pháp hệ 4400 M2 1.150.000 – 1.150.000
Phụ kiện cửa 1 cánh Việt Pháp Bộ   250.000 – 250.000
6 Đơn giá thi công làm vách nhôm kính Việt Pháp Nhôm Việt Pháp hệ 4400 M2 900.000 –  900.000

Lưu Ý:

  1. Đơn giá làm cửa nhôm trên chưa bao gồm thuế VAT 10%
  2. Đơn giá đã bao gồm chi phí nhân công lắp đặt, hoàn thiện
  3. Tất cả sản phẩm đều được bảo hành theo thông số của nhà sản xuất
  4. Toàn bộ công tác tư vấn, báo giá và thiết kế được hoàn toàn miễn phí 100%

Lưu ý: Đơn giá thi công làm của nhôm kính tại TPHCM của Thanh Phong trên chỉ mang tính chất tham khảo. Quý khách hàng vui lòng liên hệ hotline ☎️ 0901.742.092 để được hỗ trợ tư vấn báo giá nhanh nhất!

Một số lỗi cơ bản cửa nhôm thường gặp và cách sửa cửa nhôm kính 

Thanh Phong chuyên sửa cửa nhôm kính các loại tại TP.HCM

Thanh Phong chuyên sửa cửa nhôm kính các loại tại TP.HCM

Cửa nhôm kính thường gặp một số lỗi cơ bản dưới đây. Với những lỗi này bạn có thể hoàn toàn tự sửa cửa nhôm kính được ngay tại nhà

Cửa nhôm kính khi đóng mở có tiếng kêu 

– Lỗi này thường gặp nhất ở các loại cửa mở trượt làm cho mọi người cảm thấy rất khó chịu mỗi khi đóng, mở. Khi đóng mở cửa có tiếng kêu thường do nguyên nhân dưới đây: 

– Bề mặt tiếp xúc giữa đường ray và bánh xe bị khô dầu. Sẽ làm tăng sự ma sát nên khi đóng mở của sẽ có tiếng kêu. Với trường hợp này bạn hãy tra thêm dầu vào bánh xe

– Bánh xe bị hỏng nên khi đẩy cửa thì bánh xe khó di chuyển. Trong trường hợp này thì bạn cần phải liên hệ với thợ sửa cửa nhôm kính để thay mới bánh xe phù hợp bộ cửa của mình

Gioăng cao su của khung nhôm bị bung ra

– Giữa mặt kính và khung nhôm sẽ có phần gioăng cao su. Phần gioăng cao su này sẽ đảm bảo cửa nhôm luôn kín khít khi cửa nhôm bị giãn nở do sự thay đổi của nhiệt độ. Nếu gioăng bị bong ra khỏi khung thì cửa sẽ bị hở. Đây sẽ là điều kiện thuận lợi làm cho bụi bẩn bám vào bên trong gây mất thẩm mỹ 

– Bạn có thể sử dụng keo chuyên dụng để dán lại phần cao su bị bong ra. Một số loại keo thường được sử dụng hiệu quả như: Dow corning, Apollo Silicone,… đây là loại keo nhận được nhiều đánh giá tốt nhất. Nếu gioăng cao su không thể dán lại được thì bạn cần phải thay gioăng mới. Nếu không thay thì cửa sẽ không còn khả năng cách âm, cách nhiệt và nước mưa có thể bị tạt vào trong nhà. Tình trạng này kéo dài thì cửa sẽ gặp phải những hư hỏng nghiêm trọng hơn

Chốt cửa bị gãy

– Khi chốt cửa bị gãy các bạn hãy tìm mua chốt cửa phù hợp để thay thế. Hoặc các bạn có thể liên hệ đến đơn vị sửa cửa nhôm kính để họ hỗ trợ thay phụ kiện chốt cửa khác giúp bạn

Một số lỗi nghiêm trọng của cửa nhôm kính cần phải tìm thợ sửa chữa chuyên nghiệp để khắc phục

– Nếu loại cửa nhôm kính mở trượt gặp phải tình trạng hỏng bánh xe hoặc khô dầu. Thì loại cửa mở quay thường hay gặp lỗi hỏng bản lề. Chuyển động của cửa nhôm kính dựa vào bản lề. Nếu sử dụng lâu ngày có thể bản lề sẽ bị gãy, bong hay bị trật ra khỏi trụ

– Khi bản lề hỏng bạn hãy tìm thợ sửa cửa nhôm kính để hỗ trợ xử lý nhanh chóng. Nếu cánh cửa không liên kết chắc chắn vào phần trụ thì sẽ dễ bị sập đổ. Điều này vô cùng nguy hiểm với các thành viên trong gia đình. Đặc biệt là đối với các gia đình có trẻ nhỏ

Thanh Phong chuyên sửa cửa nhôm kính tại khu vực TP.HCM

– Nếu cửa nhôm kính nhà bạn gặp phải những lỗi hỏng nghiêm trọng, bạn không thể tự sửa chữa được tại nhà. Bạn có thể liên hệ đến Thanh Phong chúng tôi. Chúng tôi đảm bảo sẽ có mặt, xử lý triệt để những hư hỏng nhanh chóng giúp bạn

– Thanh Phong đã hoạt động từ rất lâu trong nghề. Chúng tôi có đội ngũ nhân lực dồi dào, kinh nghiệm dày dặn, chuyên nghiệp. Được đào tạo qua trường lớp chuyên môn cao, bài bản. Trang bị các loại vật dụng, thiết bị, máy móc hiện đại, chất lượng để phục vụ cho quá trình sửa chữa tốt hơn

– Để có thể phục vụ khách hàng ở khắp mọi nơi tốt hơn. Thanh Phong đã bố trí nguồn nhân lực ở khắp mọi nơi tại TP.HCM. Chỉ cần khách có nhu cầu liên hệ đến công ty. Thì dù khách có ở đâu chỉ sau 30 phút nhân viên công ty sẽ có mặt nhanh chóng để phục vụ khách hàng tốt nhất có thể

– Với sự chuyên nghiệp, nhiệt tình, thái độ phục vụ tốt nhất từ những người nhân viên của Thanh Phong. Và chất lượng dịch vụ công ty chúng tôi mang lại. Chắc chắn sẽ làm khách hàng vô cùng hài lòng khi lựa chọn chúng tôi

Thanh Phong luôn cam kết mang đến cho quý khách những lợi ích như:

– Tiếp nhận thông tin nhanh chóng – Khảo sát công trình và tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quy trình sửa cửa nhôm kính diễn ra nhanh chóng, hiệu quả

– Hiệu quả bền vững, chất lượng cao. Trải qua nhiều năm kinh nghiệm phục vụ khách hàng chúng tôi luôn biết cách mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao nhất

– Nhân lực đông đảo, nhiều năm kinh nghiệm. Phục vụ khách hàng với thái độ nhiệt tình, tận tâm, chu đáo. Sẵn sàng hỗ trợ quý khách kể cả ngày lễ hay  cuối tuần

– Chính sách bảo hành dài hạn, lâu dài

Với những lợi ích chúng tôi mang lại vậy thì ngại ngần gì mà không sử dụng dịch vụ của Thanh Phong chúng tôi. Khi quý khách có nhu cầu sửa cửa nhôm kính hãy liên hệ trực tiếp đến Thanh Phong chúng tôi để được hỗ trợ nhanh chóng nhé.

Thông tin liên hệ Thanh Phong tư vấn báo giá sửa cửa nhôm kính tại TPHCM

  • Điện thoại: 0901.742.092
  • Website: suachuanhathanhphong.com
  • Mail: suachuanhathanhphong@gmail.com
  • Địa chỉ: Chi nhánh tại Thành Phố Hồ Chí Minh
Rate this post
Tác giả

Hồ Thị Hữu Hiền - Sinh Năm: 1994 - Nguyên Quán: TP. Hồ Chí Minh Hồ Thị Hữu Hiền chuyên viết bài content cho các trang web xây dựng, Thiết kế, Nội thất, Sửa chữa nhà, Sơn nhà, Chống thấm, Chống dột, Mái tôn, Thạch cao, Nhôm kính, Điện nước, Máy bơm, Thông tắc...

Thẻ liên quan :


Hỗ Trợ Tư Vấn

Tư Vấn Tại Quận 1

0904991912 - Mr. Thái

Tư Vấn Tại Quận 2

0912655679 - Mr. Thuận

Tư Vấn Tại Quận 3

0906700438 - Mr. Phong

Tư Vấn Tại Quận 4

0932377972 - Mr. Hưng

Tư Vấn Tại Quận 5

0904744975 - Mr. Thắng

Tư Vấn Tại Quận 6

0825281514 - Mr. Đạt

Tư Vấn Tại Quận 7

0908648509 - Mr. Nguyên

Tư Vấn Tại Quận 8

0932498685 - Mr. Thông

Tư Vấn Tại Quận 9

0903181486 - Mr. Dương

Tư Vấn Tại Quận 10

0904706588 - Mr. Phát

Tư Vấn Tại Quận 11

0901742092 - Mr. Thái

Tư Vấn Tại Quận 12

0904072157 - Mr. Tài

Tư Vấn Tại Quận Tân Bình

0904712881 - Mr. Thái

Tư Vấn Tại Quận Gò Vấp

0904942786 - Mr. Hưng

Tư Vấn Tại Quận Tân Phú

0835904625 - Mr. Phước

Tư Vấn Tại Quận Phú Nhuận

0904997692 - Mr. Thái

Tư Vấn Tại Quận Bình Thạnh

0835748593 - Mr. Hoàng

Tư Vấn Tại Quận Bình Tân

0904985685 - Ms. Như Ý

Tư Vấn Tại Quận Thủ Đức

0934655679 - Mr. Thái